Formularz wniosku
Zasady/Regulamin

Zasady wypełniania wniosku o dostęp do Portalu NFZ

 1. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Portalem NFZ", należy zapoznać się z "Regulaminem korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych" oraz złożyć oświadczenie dotyczące zapoznania się z tym regulaminem oraz akceptacji i przestrzegania jego postanowień. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia wypełnienie wniosku o dostęp do Portalu NFZ i jego rejestrację w systemie informatycznym NFZ (SI NFZ).
 2. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ należy wskazać cel/cele uzyskania dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, z niżej wymienionych:
 1. 1) uzyskanie dostępu do Portalu NFZ bez uprawnienia do pobierania numerów recept,
 2. 2) uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uzyskanie uprawnienia do pobierania, nadawanych przez Fundusz, numerów recept.
 1. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ wymaga podania danych określonych w części I.
 2. W trakcie wypełniania wniosku o dostęp do Portalu NFZ należy posługiwać się Instrukcją wypełniania wniosku o dostęp do Portalu NFZ.
 3. Wszelkie informacje podawane we wniosku o dostęp do Portalu NFZ muszą być kompletne, poprawne i zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Po wypełnieniu wniosku o dostęp do Portalu NFZ Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego kompletności, poprawności i zgodności podawanych danych ze stanem faktycznym.
 5. Po wypełnieniu wniosku o dostęp do Portalu NFZ Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy przez Fundusz, w celach związanych z wykonywaniem czynności Użytkownika Portalu NFZ.

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady uzyskania dostępu i warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych, o których mowa w ust. 3 pkt 8.
 2. Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, zwany dalej "Portalem NFZ", jest środowiskiem komunikacji służącym do wymiany informacji i danych za pomocą systemów teleinformatycznych, pomiędzy uprawnionymi użytkownikami a Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej "Funduszem" lub "NFZ".
 3. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:
 1. 1) Administrator - osoba posiadająca uprawnienia lokalnego administratora Portalu NFZ, którym może być wyłącznie pracownik medyczny, o którym mowa w pkt 8.; Administrator może również posiadać uprawnienia Operatora;
 2. 2) działalność lecznicza - działalność lecznicza, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);
 3. 3) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
 4. 4) wniosek o dostęp do Portalu NFZ - formularz wniosku udostępniony na stronie internetowej właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, w celu uzyskania dostępu do Portalu NFZ;
 5. 5) konto Administratora - konto dostępowe w Portalu NFZ założone dla Administratora przez właściwy oddział wojewódzki Funduszu;
 6. 6) konto Operatora - konto dostępowe w Portalu NFZ założone dla Operatora przez Administratora;
 7. 7) Operator - osoba posiadająca uprawnienia operatora usług udostępnionych w Portalu NFZ, którym może być również osoba niebędąca pracownikiem medycznym;
 8. 8) pracownik medyczny - osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie odrębnych przepisów, oraz osoba posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która zaprzestała jego wykonywania, zachowując ważność prawa wykonywania zawodu;
 9. 9) podmiot wykonujący działalność leczniczą - podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 10. 10) Portal Personelu - Portal Personelu NFZ, stanowiący część Portalu NFZ;
 11. 11) SI NFZ - system informatyczny Funduszu;
 12. 12) uprawnienia lokalnego Administratora - uprawnienia umożliwiające administrowanie kontem w Portalu NFZ, w tym zakładanie kont Operatora;
 13. 13) uprawnienia Operatora - uprawnienia do korzystania z usług Portalu NFZ w określonych przez Administratora zakresach uprawnień;
 14. 14) uprawnienia zawodowe - uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera, pielęgniarki lub położnej potwierdzane dokumentem stwierdzającym aktualne prawo wykonywania zawodu lub zaświadczeniem o uzyskaniu przez pielęgniarki lub położne dodatkowych uprawnień do wystawiania recept na podstawie odrębnych przepisów;
 15. 15) ustawa - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.);
 16. 16) użytkownik - Administrator lub Operator;
 17. 17) właściwy oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu, w którym wnioskodawca uzyskuje dostęp do korzystania z Portalu NFZ, właściwy ze względu na:
 1. a) adres miejsca udzielania świadczeń, albo
 2. b) adres miejsca przyjmowania wezwań w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania, albo
 3. c) adres miejsca zamieszkania w przypadku wnioskodawców wystawiających wyłącznie recept na leki refundowane pro auctore i pro familiae.
 1. 18) Wnioskodawca - pracownik medyczny, ubiegający się we właściwym oddziale Funduszu o uzyskanie dostępu do Portalu NFZ.

§ 2. Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ

 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie dostępu do Portalu NFZ składa do właściwego oddziału Funduszu wniosek o dostęp do Portalu NFZ, którego wzór określony jest w załączniku do Regulaminu.
 2. W celu uzyskania dostępu do korzystania z Portalu NFZ Wnioskodawca obowiązany jest do:
 1. 1) wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ, o którym mowa w ust. 1, i przekazania go właściwemu oddziałowi Funduszu w formie elektronicznej i papierowej, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz § 3 ust.12;
 2. 2) dokonania potwierdzenia tożsamości we właściwym oddziale Funduszu, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 3 ust.12;
 3. 3) dokonania potwierdzenia swoich uprawnień zawodowych, o których mowa § 1 ust. 3 pkt 14.
 1. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca składa oświadczenie, o zapoznaniu się z Regulaminem oraz akceptacji i zobowiązaniu do przestrzegania jego postanowień. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia wypełnienie wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz jego rejestrację w SI NFZ.
 2. Wniosek o dostęp do Portalu NFZ należy wypełnić zgodnie ze wzorem wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz instrukcją wypełnienia tego wniosku.
 3. Dokonanie potwierdzenia tożsamości, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, we właściwym oddziale Funduszu, nie jest wymagane w przypadku, gdy Wnioskodawca:
 1. 1) jest posiadaczem profilu zaufanego w systemie ePUAP i gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, został poprawnie podpisany z wykorzystaniem tego profilu za pośrednictwem platformy ePUAP, po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz;
 2. 2) podpisał poprawnie wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz.
 1. W przypadku podpisania wniosku, o którym mowa w ust. 1, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz, forma papierowa wniosku nie jest wymagana.
 2. Wnioskodawca, w celu potwierdzenia swoich uprawnień zawodowych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 14, zobowiązany jest do złożenia kopii dokumentów potwierdzających uprawienia zawodowe we właściwym oddziale Funduszu, wraz z formą papierową wniosku o dostęp do Portalu NFZ, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 7, Wnioskodawca przedkłada do wglądu na wezwanie oddziału Funduszu w przypadku, gdy złożone kopie budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub integralności.
 4. Po otrzymaniu wniosku o dostęp do Portalu NFZ i weryfikacji złożonych dokumentów, właściwy oddział Funduszu zakłada Wnioskodawcy konto dostępowe do Portalu NFZ, które służy do administrowania udostępnioną częścią Portalu NFZ.
 5. Fundusz może odmówić Wnioskodawcy założenia konta dostępowego do Portalu NFZ w przypadku wątpliwości co do poprawności lub wiarygodności informacji zawartych we wniosku o dostęp do Portalu NFZ.
 6. W ramach uzyskanego dostępu do konta w Portalu NFZ, Administrator może założyć konta Operatora upoważnionym przez siebie osobom, które z jego upoważnienia będą korzystać z usług Portalu NFZ na podstawie przyznanych uprawnień.
 7. Za wszelkie czynności wykonane przez Operatora odpowiada Administrator, który utworzył konto Operatora.

§ 3. Korzystanie z Portalu - uprawnienia i obowiązki Użytkownika i Funduszu

 1. Z Portalu NFZ może korzystać tylko Użytkownik, który uzyskał dostęp do konta w Portalu NFZ, zgodnie z Regulaminem.
 2. Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Korzystanie z Portalu NFZ nie może naruszać niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Użytkownik jest obowiązany do wprowadzania kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym danych.
 5. Za kompletność i rzetelność danych oraz informacji rejestrowanych w Portalu NFZ odpowiada Użytkownik, który je zamieścił. Użytkownik jest obowiązany do aktualizacji danych w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
 6. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za dane, które zostały błędnie wprowadzone przez Użytkownika, a w szczególności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez nie z udostępnionych informacji.
 7. Administrator w sytuacji zaprzestania korzystania z konta Administratora w Portalu NFZ zgłasza ten fakt do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.
 8. Właściwy oddział Funduszu blokuje konto Administratora w Portalu NFZ w przypadku:
 1. 1) zgłoszenia przez Administratora faktu zaprzestania korzystania z konta w Portalu NFZ;
 2. 2) zaprzestania korzystania przez Administratora lub jego operatorów z konta przez okres dłuższy niż 24 miesiące.
 1. Właściwy oddział Funduszu może zablokować konto Administratora w Portalu NFZ ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 1. 1) nieprawidłowego korzystania z konta w Portalu NFZ, w tym w szczególności w przypadku udostępnienia loginu, hasła osobom trzecim;
 2. 2) nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych obowiązujących przepisów;
 3. 3) zgonu Administratora.
 1. W przypadku automatycznego, tymczasowego zablokowania przez system konta dostępowego w Portalu NFZ w wyniku pięciokrotnego, błędnie wprowadzonego hasła należy po upływie kilkunastu minut ponownie podjąć próbę zalogowania się do konta w Portalu NFZ.
 2. W przypadku konieczności zmiany hasła należy wykorzystać udostępnione funkcje w Portalu NFZ z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej, o ile został podany, i Użytkownik wyrazi zgodę na jego wykorzystanie.
 3. Odblokowanie konta Administratora w Portalu NFZ, po jego zablokowaniu z przyczyn, o których mowa w ust. 8, następuje na wniosek o dostęp do Portalu NFZ, przekazany do właściwego oddziału Funduszu wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu NFZ (bez konieczności ponownego osobistego potwierdzania tożsamości w siedzibie właściwego oddziału Funduszu).
 4. W celu uzyskania odblokowania konta dostępowego w Portalu NFZ, po jego zablokowaniu z przyczyn, o których mowa w ust. 9 pkt 1 i 2, wymagane jest ponowne złożenie wniosku o dostęp do Portalu NFZ, zgodnie z § 2.
 5. Kontami Operatora, nadanymi przez Administratora, zarządza lokalnie Administrator. W ramach swoich uprawnień Administrator może:
 1. 1) nadawać uprawnienia Operatorom;
 2. 2) blokować konta Operatorom;
 3. 3) odblokowywać dostęp do konta dla Operatorów;
 4. 4) dokonywać zmiany hasła dla Operatorów.

§ 4. Zasady bezpieczeństwa

 1. Użytkownik ma obowiązek ochrony parametrów konta przed osobami trzecimi.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe posługiwanie się kontem w Portalu NFZ, w tym w szczególności w przypadku udostępnienia loginu lub hasła osobom trzecim.
 3. Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie informować właściwy oddział Funduszu o stwierdzonym przypadku:
 1. 1) nieprawidłowego działania Portalu NFZ;
 2. 2) utraty loginu i hasła;
 3. 3) nieprawidłowego lub nietypowego działania innych Użytkowników lub osób trzecich w zakresie korzystania z Portalu NFZ, w tym przetwarzania w nim danych;
 4. 4) nieautoryzowanego korzystania z Portalu NFZ;
 5. 5) wykorzystywania danych zawartych w Portalu NFZ przez osoby nieuprawnione lub do celów innych niż określone w Regulaminie;
 6. 6) potrzeby wyłączenia dostępu do Portalu NFZ.
 1. Zabronione jest umieszczanie w Portalu NFZ treści niezgodnych z obowiązującym prawem, a w szczególności informacji i materiałów mogących naruszyć przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 5. Funkcjonowanie Portalu NFZ

 1. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i za ujawnienie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Portalu NFZ z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia loginu lub hasła.
 2. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu NFZ wynikający z powodu siły wyższej lub przyczyn od Funduszu niezależnych.
 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Fundusz niezwłocznie zamieszcza informację o tych faktach na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 4. Fundusz informuje Użytkownika o każdej zaplanowanej przerwie technicznej w użytkowaniu Portalu, związanej z jego konserwacją lub aktualizacją.
 5. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu NFZ, a w szczególności prezentacji i wiarygodności danych oraz informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach, Użytkownik niezwłocznie przekazuje do właściwego oddziału Funduszu za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie na adres tego oddziału.

§ 6. Przepisy końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy:

 1. 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.);
 2. 2) ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
 3. 3) ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.);
 4. 4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666);
 5. 5) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).* pola wymagane